โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
Intertots Trilingual School

พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำสากล

แนะนำโรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

สีแดง     หมายถึง   ความเข้มแข็ง กล้าหาญ อดทน มั่นคง เสียสละ

สีขาว     หมายถึง   ความสะอาด บริสุทธิ์ จริงใจ  ซื่อสัตย์ ปลอดอบายมุข

สีน้ำเงิน  หมายถึง   ความหนักแน่น เด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง มีศักยภาพ


วีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
1
6
6
8
7
7