โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
Intertots Trilingual School

พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำสากล

แนะนำโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

 

โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์  ไตรลิงกวล  มุ่งจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย ปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพดีที่สุด ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สติปัญญาและสังคมเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาแม่อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ตลอดจนเสริมการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่น ได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีความคิดริเริ่ม ฉลาดหลักแหลม ก้าวทันสากลและเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ พัฒนานักเรียนให้ดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก มีคุณธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง


วีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
1
6
6
8
7
6