โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
Intertots Trilingual School

พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำสากล

แนะนำโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

 

โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล มุ่งจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพดีที่สุด ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญาและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาแม่อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ตลอดจนเสริมการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่น ได้แก่ภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีความคิดริเริ่มฉลาดหลักแหลม ก้าวทันสากล และเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนานักเรียนให้ดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง


วีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
0
9
6
2
3
1