โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
Intertots Trilingual School

พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำสากล

แนะนำโรงเรียน

เป้าหมาย

๑.     นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.     นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้

๓.     นักเรียนเป็นผู้มีสุนทรียภาพ ลักษณะนิสัยที่ดี มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม

๔.     นักเรียนเป็นผู้มีความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน อย่างสมดุลและต่อเนื่อง

๕.     ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

๖.     ครูผู้สอนพัฒนาตนเอง ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗.     โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบแบบมีส่วนร่วม มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๘.     ผู้บริหารโรงเรียนมีคุณภาพและความสามารถในการบริหารงาน สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชน

       และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.     โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 

อัตลักษณ์ - นักเรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งสามภาษาอย่างคล่องแคล่ว

 

เอกลักษณ์ - โรงเรียนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่สากล

 


วีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
1
1
5
1
1
8