โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
Intertots Trilingual School

พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำสากล

แนะนำโรงเรียน

เป้าหมาย

1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้

3. นักเรียนมีสุนทรียภาพ ลักษณะนิสัยที่ดี มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและคุณธรรมจริยธรรม

4. นักเรียนเป็นผู้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุลและต่อเนื่อง

5. ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ

6. ครูผู้สอนพัฒนาตนเอง ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบแบบมีส่วนร่วม มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

8. ผู้บริหารโรงเรียนมีคุณภาพและความสามารถในการบริหารงาน สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปกครอง              

    ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

 

อัตลักษณ์ - นักเรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งสามภาษาอย่างคล่องแคล่ว

 

เอกลักษณ์ - โรงเรียนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่สากล

 


วีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
1
6
6
8
7
5