โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
Intertots Trilingual School

พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำสากล

แนะนำโรงเรียน

หลักสูตร

 

       โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล เปิดทำการเรียนการสอน 3 ระดับ ได้แก่

1. ระดับก่อนปฐมวัย (Nursery) เตรียมอนุบาล

2. ระดับปฐมวัย (Kindergaten) ชั้นอนุบาล 1-3 (K1-3)

3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Primary School) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (G1-6)

 

       ทุกระดับชั้นทำการเรียนการสอนโดยเน้นการสื่อสาร 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในทุกรายวิชา โดยเปิดสอนหลักสูตร Cambridge Primary Curriculum ซึ่งรับรองโดย Cambridge International Examinations ทำให้โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล เป็น Cambridge International School แห่งแรกในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

        โรงเรียนมีสถานที่ ห้องเรียน ห้องกิจกรรม อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีความปลอดภัยที่พร้อมใช้งานสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนาการ ทักษะความสามารถ ศักยภาพของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ


วีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
1
6
6
8
7
4