โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
Intertots Trilingual School

พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำสากล

การบริหารงาน

คณะกรรมการสถานศึกษา

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน 

๑. นางเฉลิมขวัญ  เจียรวงศ์สกุล                                    ผู้รับใบอนุญาต

๒. นางเฉลิมขวัญ  เจียรวงศ์สกุล                                    ผู้จัดการ

๓. นางบุษรา  เขินอำนวย                                            ผู้อำนวยการ

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

๑. นางเฉลิมขวัญ  เจียรวงศ์สกุล ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวยอดขวัญ  พุ่มประดิษฐ์ ผู้แทนครู    รองประธานกรรมการ
๓. นายศรัณย์  เลิศวิลัย    ผู้แทนครู      กรรมการ
๔. นายสุขุม  ตั้งกงพานิช    ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ
๕. นางเช็ง  ตั้งกงพานิช  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ
๖. นายวรรณสาร  วรกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ
๗. นางณัฐกานต์  ต่อเจริญ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
๘. นางบุษรา  เขินอำนวย  ผู้อำนวยการ    กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวปิยะดา  แป้นศิริ  ผู้ช่วยผู้จัดการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                

                           

                                   

                            

                               

                               

                              

                                

                               


วีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
1
6
6
8
7
0