โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
Intertots Trilingual School

พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำสากล

แนะนำโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่บนพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เลขที่ 99/9  หมู่ที่ 2  ตำบล โสธร  อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา  24000  เนื้อที่ 4 ไร่  97  ตารางวา ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ทั้งได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ให้เปิดสอนหลักสูตร Cambridge International Curriculum ซึ่งหน่วยงาน Cambridge International Examination ได้รับรองให้โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล เป็น Cambridge International School 

          ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล มีความต้องการที่จะจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนไทยและต่างประเทศได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ พร้อมทั้งยังมีความต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถทางการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาแม่อย่างถูกต้องเป็นหลัก  และพัฒนาทักษะ ความสามารถในการสื่อสารและการใช้ภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามคือภาษาจีน เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ ก้าวสู่มาตรฐานสากลด้วยการศึกษาหลักสูตรต่างประเทศเป็นพิเศษเพิ่มเติม  โดยร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในจังหวัดฉะเชิงเทราพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  จึงทำให้จัดตั้งโรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวลขึ้น


วีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
1
6
6
8
5
8