โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
Intertots Trilingual School

พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำสากล

แนะนำโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 

         โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ตำบลโสธร  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2562) และจะขยายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีถัดไป ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนกลางสำหรับจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล นอกจากนั้น โรงเรียนยังได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้เปิดสอนหลักสูตร Cambridge Primary Curriculum ในระดับประถมศึกษาเป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งหน่วยงาน Cambridge International Examination ได้รับรองให้โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล เป็น Cambridge International School 

      ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล มีความต้องการที่จะจัดกิจกรรมพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์และจิตใจ สติปัญญา และร่างกาย  ให้กับเยาวชนไทยและต่างประเทศ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี โดยจัดการอบรม เลี้ยงดูและให้การศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคลโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางศักยภาพของแต่ละบุคลเป็นสำคัญ นอกจากนั้นยังประสงค์ที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถทางการสื่อสาร และใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่อย่างถูกต้องเป็นหลัก รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาที่สามคือภาษาจีน ตามศักยภาพตลอดจนให้เยาวชนได้มีความรู้ความสามารถก้าวสู่มาตรฐานสากลด้วยการศึกษาหลักสูตรต่างประเทศเป็นการเพิ่มเติม อีกทั้งยังต้องการที่จะร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในจังหวัดฉะเชิงเทราในการพัฒนาการศึกษาและสังคมอีกด้วย 


วีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
1
1
5
1
3
9